Søborg Sø

Så er der i igangsat en vigtig del af genopretning af Søborg Sø. Den 17. april 2024 havde Naturstyrelsen inviteret indbudte folk til det første spadestik. Det første spadestik fik Kåre Larsen, formand for pumpelaget Søborg Sø, lov til at tage.

Soborg so forste spadestik Inge Hansen

Det var en fin dag med ristede Søborg Sø pølser. Og socialt samvær med interessenterne fra de forskellige grupper, som er tilknyttet projekt Søborg Sø. Mens sanglærken sang fra en næste skyfri himmel og viben kunne høres i baggrunden. Kunne vi forlange mere.
I de kommende måneder (indtil efteråret) skal en del kanaler fyldes (af hensyn til de græssende kreaturer) og diget i nord skal højnes mv. Men der forgår også andet jordarbejde.
Så kommer i til Søborg Sø, i de kommende måneder, vil i se en hel del aktivitet med store gravemaskiner. Men det er en del af processen for at genskabe søen, Nordsjællands fjerde største sø.

Følgegruppemøde den 7. maj 2024.
Da genopretning af Søborg Sø var en realitet og Naturstyrelsen startede arbejdet, blev der nedsat en følgegruppe bestående af de mange berørte og interesserede grupperinger, der have interesse i Søborg Sø. Gruppen består af bylaug fra Søborg, Saltrup, og Græsted, private lodsejere, Gribskov Kommune, Friluftrådet, hestefolk, DN, DOF og selvfølgelig Naturstyrelsen. Formålet var en løbende dialog mellem Naturstyrelsen og ovennævnte parter. Status den 7. maj var at arbejdet er i fuld gang.

  • Der er etableret bygge- og skur plads i den østlige del af projektområdet.
  • Anlæg af ny sti mellem Søborg by og sydpå er påbegyndt.
  • Anlægsarbejderne fortsætter sommeren igennem og den foreløbige plan er at arbejdet er afsluttet i løbet af august-september.
  • Arbejdet med anlæg af rørforbindelse under asfaltvejen (Holtvej) udføres i juni måned.

DOF’s møde med Naturstyrelsen den 8. maj 2024 vedrørende et 30 ha stort område med specielt fokus på engsnarren.
I Miljøstyrelsens godkendelse af Naturstyrelsens oprindelige projektbeskrivelse var det et krav at der blev afsat et område på 30 ha, der blev forvaltet på en måde der tilgodeså engsnarrens krav til ynglebiotop. Naturstyrelsen valgte at placere de 30 ha i projektområdets sydøstlige hjørne. Området, der består af seks delområder, henligger som græsmarker med kulturgræsser, der har været anvendt til høslæt. På mødet og bestigelsen den 8. maj orienterede Naturstyrelsen om status for området. Der er indgået aftaler om høslæt i år på ca. 25% ad de 30 ha. Resten vil henligge som græsmark og vil blive høstet efter 1. august. Fra og med 2025, skal der udarbejdes nye planer mht. sen høhøst, evt. nye forsøgsvise driftformer og generel pleje af området.

Soborg So til engsnare Inge Hansen

Vi har i DOF i de forløbne år fuldt engsnarren i Søborg Sø, gennemgået DOF basen, læst og diskuteret rapporter, artikler og anden litteratur vedrørende engsnarre for bedst muligt at kunne bedømme mulighederne for arten i Søborg Sø. Det er en spændende fugleart med en kompliceret ynglebiologi og en meget spredt og ustabil forekomst i Danmark. Det bliver interessant at følge engsnarrens forekomst i Søborg Sø når projektet er afsluttet.

/Bjørn Svendsen og Inge Hansen, DOF Nordsjælland