Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.

Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.

 

I Aktivitetsudvalget har vi til opgave at sørge for, at der er mange forskellige arrangementer, foredrag og guidede ture for medlemmerne, og helst fordelt over et bredt område af Nordsjælland så flest mulige kan deltage, uden at skulle køre langt. Herudover bliver der også arrangeret ture til områder længere væk, på tidspunkter hvor der er sparsomt med fugle i Nordsjælland, og/eller der er interessante fugle på andre lokaliteter udenfor lokalområdet.

Første halvår 2023 med DOF Nordsjælland må siges at have været meget aktivt. Overordnet har aktiviteterne været fordelt på følgende fem områder:

  • Endagsture – afholdes primært i Nordsjælland
  • Foredrag - afholdes på Nødebo Kro
  • Ørnens dag - landsdækkende aktivitet
  • Ørneklubben – ny aktivitet for børn / unge
  • Fuglenes Dag – landsdækkende aktivitet

Aktivitetsudvalget tilrettelægger og koordinerer alle aktiviteter for medlemmerne. Alt i alt har der været 41 tilbud til medlemmerne i perioden, og der har været 1229 deltagere på disse, dog er der nogle ”stamgæster på turene. DOF Nordsjælland har cirka 1785 medlemmer.  

Endagsturene: Ruter, tidspunkt og antal ture tilrettelægges af afdelingens 13 turledere, der hver især har et indgående kendskab til området, og kan informere om, hvilke fugle der er observeret i de foregående dage, og hvad man kan forvente/håbe på at se og høre på turene.

Der har i perioden været afholdt 37 ture fordelt på 8 kommuner. Der er afholdt 26 ture på hverdage og 11 på søn- og helligdage.  Der har været 4 deltagere mere i gennemsnit på søn- og helligdage.

På hjemmesiden er turene opført som ”Fugletur/begyndertur”.  Der har været en gennemgående kerne på 11 til 12 mere erfarne medlemmer på turene. På de ture hvor deltagerantallet har været over 25, har det været en fordel, at der har været flere til at hjælpe med at identificere og forklare.      

Kun én tur har været aflyst pga. dårligt vejr.

Turen til Melby overdrev d. 7. marts blev afholdt som planlagt. Sne, slud og regn var ikke nok til at aflyse turen. Det skal nok for god ordens skyld nævnes, at der kun var fire deltagere inklusive turleder Bo T. Johansen. Antallet af observerede fugle var af den grund meget beskedent.

Turene har også tiltrukket medlemmer fra andre afdelinger.

Søndag d. 18. juni rundede vi deltager nr. 700. På billedet ses ”jubilaren” Tine Vogt fra Ballerup ved siden af turleder Anette Kjærø.

Udover det fælles fokus på fuglene, har der været en klar sidegevinst i, at der på turene har været deltagere med viden indenfor botanik og insekter. I pauserne har nye medlemmer fået hjælp/tips til apps, valg af kikkert, lokaliteter med meget mere.

Som nævnt, har der været en gennemgående kerne på turene. I denne indgår 2-3 deltagere fra andre afdelinger, der har givet udtryk for, at de oplever ånden, som meget inkluderende ”man føler sig velkommen”.

Foredrag:  Der har været afholdt to på Nødebo Kro med et samlet deltagerantal på 105.

1. Polernes fugleliv - deres naturhistorie og forskel

Jesper Sonne og Ivan Olsen fortalte i egne billeder og førstehåndsberetninger om fuglelivet ved Arktis og Antarktis. Selvom størstedelen af verdens fuglearter findes i troperne, tiltrækker polerne enorme koncentrationer af fugle, som udnytter områdernes rige fødetilgængelighed. I starten af juni ankommer Brilleederfuglene til deres ynglepladser på den arktiske tundra, imens vadefuglenes kåde parringsspil høres overalt. På Antarktis kæmper Gentoo Pingviner om ynglepladser på de mest vindeksponerede bjergskråninger, da sneen her smelter hurtigst i løbet af november. På South Georgia samler Kongepingvinerne sig i enorme kolonier sammen med de fire-tons tunge Søelefanter. På det omkringliggende ocean forfølges skibene af tusindvis af havfugle heriblandt de store Konge- og Vandrealbatrosser med fuglerigets største vingefang. Dette er blot få af foredragets mange beretninger, som blev ledsaget af flotte natur- og fuglebilleder fra deres rejser til nogle af verdens mest ugæstfrie naturområder. Foredraget tog udgangspunkt i arktiske forhold før pausen, og efter pausen var koncentrationen omkring fuglelivet ved Antarktis.

2. Natur og fugle i Danmarks største gamle skov

Per Ekberg tog deltagerne med på en rejse dybt inde i det mørkeste, men også det fineste af Grib Skovs natur. Oplevelser i små forunderlige perler med noget, der minder om vild skovnatur, hvor gamle træer, sjældne svampe, planter og insekter og ikke mindst fugle stadig findes. Det vilde kan stadig opleves om end i små bidder. Det er kun små områder, der ikke er forandret. Store dele af denne store skov er i stadig forandring, men her yngler dog trods alt hvert år mere end 100 forskellige fuglearter. Per Ekberg har de sidste 20 år med et skiftende antal Caretakere været ansvarlig for registrering og optælling af mere end 40 forskellige fuglearter i Natura 2000 området Grib Skov. Han fortalte om de mange ynglefugles foretrukne biotoper og om de varierende bestande med de seneste bestandsopgørelser, som blev ledsaget af spændende foto. 

Ørnens Dag: DOF Nordsjælland deltog i den årlige landsdækkende kampagne. Som sædvanlig foregik det på området ved søbredden tæt på Pøleåens udløb i Arresø en god kilometer syd for Annisse.

En succes er nok et mildt ord. Et konservativt skøn er, at der kom 375 besøgende. Der var opstillet flere teleskoper og lånekikkerter til glæde for de mange deltagere, som ikke selv havde udstyr med.

Der blev set 3 havørne – 1 juvenil og det stedlige ynglepar. De kredsede længe over søen, så alle fik set dem.

Ørneklubben: Det er en ny aktivitet, som DOF Nordsjælland også nu har tilsluttet sig. Den første tur blev afholdt som en Fuglesafari på Bagsværd Lyngby sø i juni. Aktiviteten er initieret af naturvejleder og fugleambassadør Mikkel Østergaard Harder og Keld Chor DOF Nordsjælland.

Turen var delt op i to aktiviteter. Den første var sejlads på søerne efterfulgt af bål og hygge med varm kakao og fladbrød. I hyggen indgik en lille leg ”tip en 13’er” ud fra, hvilke fugle der blev set.

Der var plads til 35 deltagere. Pladserne blev tildelt efter princippet først til mølle. Det er vel overflødigt at nævne, at det var overtegnet på få dage.

Fuglenes dag: Dagen var planlagt i pinsen, hvorfor det ikke var muligt for DOF Nordsjælland at afholde den.

Alt i alt synes vi, at der har været mange tilbud til medlemmerne, men skulle nogen have gode ideer eller selv have lyst til at deltage i udvalget eller være turleder, så tager vi meget gerne mod jeres bidrag/indsats.

/Jim Bille, Aktivitetsudvalget