Generalforsamling i DOF Nordsjælland

Over 40 DOF-medlemmer mødte op til DOF Nordsjællands årlige generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 28. januar 2023 på Nødebo Kro kl. 13.00.

Forinden deltog 26 medlemmer i en busekskursion til den kommende Naturnationalpark Hellebæk Kohave/Teglstrup Hegn, hvor de to guider Jørgen Hansen og Erling Krabbe fortalte om stedet som træk- og ynglefuglelokalitet, områdets naturtyper og den spændende kulturhistorie. Under turen så vi bl.a. den tiltagende tilgroning af især rød-el ud på de åbne arealer i nordfolden, en tilgroning som DOF Nordsjælland har gjort indsigelser mod. Søerne var frosset til, men en af deltagerne så en isfugl ved bækken ved Bøgeholm Sø, og vi hørte Korttået Træløber i Hammermølle Skoven.

Efter frokost på Nødebo Kro holdt vi den årlige generalforsamling. Årsregnskab og budget blev fremlagt og vedtaget, og der var valg til bestyrelsen og repræsentantskabet.

Formanden fremlagde sin årsberetning og beretningen fra Aktivitetsudvalget. Naturpolitisk Udvalg ved Stig Englund fremlagde derefter sin beretning, efterfulgt af de respektive kommunerepræsentanter, som hver især levende fortalte om alle de sager med DOF-interesse, der har præget de 9 kommuner i Nordsjælland i året der gik. Vi hørte også spændende indlæg om baggrund og status for den kommende Søborg Sø, og for de to Naturnationalparker.

Formanden John Hansen præsenterede handleplanen, som vil fokusere på henholdsvis naturpolitiske aktiviteter via kommunerepræsentanter og deltagere i projekter, guidede ture ledet af vores turledere (nye efterlyses), børne- og ungearbejde samt opstart af DOF’s Ørneklub i Nordsjælland.

Mikkel Østergaard Harder er vores nye Ørneklub-ambassadør i Nordsjælland, og Mikkel fortalte om sine ideer til kommende fugleture for børn og forældre.

Du kan se referatet fra generalforsamlingen her 

/Erling Krabbe, bestyrelsen